Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Licitszabalyzat_-_nem_lakas_celjara_szolgalo_helyisegek.pdf

LICITSZABÁLYZAT

nem lakás célú helyiségek bérbeadásához

I. Általános rendelkezések 

 1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Bérbeadó) a kizárólagos tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) piaci alapon történő bérbeadását az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet, a Bérbeadó pályázati felhívása és jelen szabályzatban meghatározott eljárási rend szerint folytatja le.
 2. A liciteljárás teljes körű lebonyolítását a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) Bérbeadó nevében és megbízásából végzi.
 3. A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és a Szervező tulajdonát képező honlapon (a továbbiakban: Honlap) kerül sor. A Honlap használata regisztrációhoz kötött.
 4. A liciteljárás során megajánlható legkisebb bérleti díj a pályázati kiírásban meghatározásra kerül.
 5. Bérbeadó, Szervező jogosult a pályázati kiírást bármikor indokolás nélkül visszavonni, a liciteljárást megszakítani, erről a Szervező haladéktalan tájékoztatja a III. pont szerinti Jelentkezőt.
 6. A Bérbeadó a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték adásához kötheti. A pályázati biztosíték összege a pályázati kiírásban kerül meghatározásra. Pályázó köteles a pályázati biztosíték maradéktalan átutalására vonatkozó pénzintézeti igazolást vagy a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényét Szervezőnél bemutatni a licit indulását megelőző munkanapon 14 óráig. A liciten nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték az ajánlati kötöttség lejártát követő 5 munkanapon belül visszautalásra kerül. A pályázati kiírás visszavonása, a pályázat eredménytelensége, illetve az ajánlat érvénytelensége esetén a pályázati biztosíték az erre vonatkozó döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül kamatmentesen visszajár. Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg.

II. Regisztráció, hitelesítés 

 1. A pályázó a Honlap használatát megelőzően a Honlap „REGISZTRÁCIÓ” menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztráltathatja magát (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó). A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók számára a Honlap szolgáltatásai korlátozottan érhetőek el, számukra kizárólag a Honlap ingatlan-figyelő szolgáltatására (hírlevélre) történő feliratkozás, valamint a bérbeadásra meghirdetett ingatlanokra történő, III. 1. pont szerinti jelentkezés engedélyezett. A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt.
 1. Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki, személyazonossága igazolása elvégzése érdekében legkésőbb adott bérleményre meghirdetett licit megkezdését megelőző második munkanap 14 óráig a Szervezőnél személyesen megjelenik, és személyes adatait hitelt érdemlően igazolja (a továbbiakban: Hitelesített felhasználó). A pályázati kiírásnak megfelelő, Hitelesített felhasználó korlátlan számú ingatlanra, licitkorlátozás nélkül jogosult ajánlatot tenni.
 1. Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon a pályázó is, aki legfeljebb a licit kezdetét megelőző második munkanap 14 óráig írásban, papíralapon a Szervező részére benyújtja pályázatát, és adatait hitelt érdemlően igazolja.

 III. A licitálás menete

 III.1. Hirdetményi időszak

 1. Szervező a pályázati felhívás tartalmi elemeinek közzétételével az eljárást megnyitja.
 2. A hirdetményi időszak időtartama 15 nap, azonban a 15 napos időtartam automatikusan meghosszabbodik addig, amíg legalább egy Felhasználó vagy Hitelesített felhasználó részvételi szándékát a Honlapon a Bérleményre vonatkozóan a „JELENTKEZEM” gomb megnyomásával nem jelzi (a továbbiakban: Jelentkező).
 3. A II.3. pont szerinti hitelesített felhasználó szintén Jelentkezőnek minősül.
 4. A hirdetményi időszak lejártát követően nincs mód az adott eljárásba történő bekapcsolódásra.
 5. Abban az esetben, amennyiben a hirdetményi időszakban mindössze 1 Jelentkező jelzi licitálási szándékát, akkor a liciteljárás folytatása nélkül, a Bérbeadó döntése szerint a Bérleményre a meghirdetett bérleti díj minimumon köthető bérleti szerződés, vagy eredménytelennek minősül a pályázati eljárás.
 6. A hirdetményi időszak alatt a Jelentkezők számára a Szervező által meghatározottak szerint biztosított a Bérlemény megtekintése.

III.2. Licitálás

 1. Liciten kizárólag azok a Jelentkezők vehetnek részt, akik pályázati kiírásban meghatározott valamennyi egyéb feltételeknek is megfelelnek.
 2. A Jelentkező a Honlapra – felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépésével, elektronikus úton, minimum a Szervező által meghatározott licitlépcső összegével maga emeli a megajánlott összeget a többi Jelentkező ajánlatainak ismeretében.
 3. A licit megkezdésének várható időpontja, a pályázati eljárás egyéb feltételei a Honlapon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül a Szervező a licit megkezdése időpontjában a licit megindulásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Jelentkezők részére.
 4. Szervező a licit időtartamát és a licitlépcső (minimum-emelés) mértékét jogosult Bérleményenként eltérően meghatározni. A licit időtartamát és a licitlépcsőt Szervező a Honlapon feltünteti.
 5. A licit ideje alatt az adott liciten résztvevő Jelentkezők a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.
 6. Az írásban, papíralapon ajánlatot tevő pályázó által megajánlott bérleti díj a Szervező által elektronikusan rögzítésre kerül. A licit megkezdésétől kezdődően a rendszer a Szervező által meghatározott licitlépcső alkalmazásával, automatikusan elvégzi az emelést a pályázó által írásban tett legmagasabb összeg eléréséig. Az írásban megadott ajánlat annak beküldését követően nem módosítható. Két, vagy több, írásban, papír alapon benyújtott, a megajánlott legmagasabb bérleti díjat azonos összegben tartalmazó ajánlat közül a Kezelőnél korábbi időpontban benyújtott ajánlat nyer.
 7. Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam lejáratához képest automatikusan újra és újra 5 perccel meghosszabbodik.
 8. A licit lezárultát követően a rendszer a liciteljárásról automatikusan jegyzőkönyvet készít, melyet elektronikus úton megküld az abban résztvevő Jelentkezőknek, az írásban, papír alapon ajánlatot tevő pályázó a jegyzőkönyv egy példányát a Szervezőnél veheti át.

III.3. Az eredmény megállapítása, szerződéskötés 

 1. A liciten érvényes ajánlatot tevők az ajánlatukhoz a licit lezárultát követő 30 napig kötve vannak.
 2. A liciteljárásról készült jegyzőkönyv ismeretében a Bérbeadó megállapítja a liciteljárás eredményét, vagy eredménytelennek nyilvánítja azt.
 3. A Bérbeadó által megjelölt nyertes jelentkező a pályázati eljárásról történő értesítés átvételét követő 15 napon belül köteles szerződést kötni.
 4. Amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt a szerződés megkötésére a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor, a pályázati kiírás és a Bérbeadó ilyen tartalmú döntése esetén a következő, legmagasabb összeget ajánló Jelentkező válik jogosulttá a szerződés megkötésére, vagy a Bérbeadó eredménytelennek nyilvánítja az eljárást. Erről a Szervező az érintett Jelentkezőket haladéktalanul értesíti.
 5. A Bérlemény birtokbaadására a bérleti szerződés aláírásakor, de legkésőbb a bérleti szerződés aláírását követő 5 napon belül kerül sor.

 IV. Egyéb rendelkezések 

 1. Bérbeadó jogosult egyéb pályázati feltételek megállapítására.
 2. A rendszer használatával kapcsolatos technikai problémákért sem Szervező, sem pedig Bérbeadó nem vállal felelősséget.
 3. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása miatt a pályázók semmilyen igényt nem érvényesíthetnek sem a Szervezővel, sem a Bérbeadóval szemben.
 4. Felhasználó adatszolgáltatás önkéntes, Felhasználó a Honlap használata által a Szervező, valamint Bérbeadó tudomására jutott személyes adatai kezeléséhez hozzájárul. Szervező jogosult telefonon történő tájékoztatásra, mindaddig, ameddig a Felhasználótól ezzel ellentétes, írásbeli lemondó nyilatkozatot nem kap. A Szervező az általa nyilvántartott, személyes adatokat kizárólag a meghirdetésre kerülő bérlemények bérbeadásával kapcsolatos tevékenységére használja fel, kizárólag Bérbeadó részére jogosult azokat átadni. Bérbeadó az így kapott adatokat kizárólag a bérlemények bérbeadásával kapcsoltban kezelheti, az adatokat harmadik személy részére nem adhatja át.
 5. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet, és a Bérbeadó pályázati felhívása a irányadó.