Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Pályázati kiírás, nyomtatványok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 1. Általános rendelkezések:

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – Bérbeadó - bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

Ssz. 

Helyiség címe

Székesfehérvár

Alapterület (m2)

 

Azonosító szám

Megnevezés

Bérbeadás időtartama

Induló bérleti díj Ft/hó+ÁFA

ÜZLET/IRODA

1.

Budai u. 82.*

77

20259

iroda/üzlet

2 év

107.800,-

2.

III.Béla kir. tér 4.

30+10

20292+

20293

üzlet+raktár

2 év

43.000,-

3.

Kelemen B. u. 65.

36

20318

iroda/üzlet

2 év

50.400,-

GARÁZS

  4.

Deák F. u. 27.

22

20009

garázs

1 év

22.000,-

5.

Prohászka O. u. 26.

15

20157

garázs

1 év

15.000,-

6.

Havranek J. u. 12.

13

20015

garázs

1 év

14.400,-

7.

Havranek J. u. 14.

22

20028

garázs

1 év

17.600,-

 *A Budai u. 82. szám alatti bérleményben kizárólag szolgáltatási tevékenység végezhető (kereskedelmi, vendéglátó tevékenység értelemszerűen nem minősül szolgáltatási tevékenységnek).

A bérleti jogviszony időtartama a szerződés megkötésétől számított 2 év határozott időtartam, amely a Bérlő kérésére – amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Szakbizottságának döntése alapján legfeljebb két alkalommal, pályázati kiírás nélkül - alkalmanként további 1-1 évre meghosszabbítható.

 A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékének megfelelő arányban emelésre kerül.

 Amennyiben a helyiség átalakítása szükséges a tevékenység végzéséhez, az a Bérlő feladata és költsége.

 A Bérlőt terheli a helyiség használatával kapcsolatos valamennyi közüzemi költség.

 Pályázatra történő -regisztrációt és hitelesítést követő - jelentkezés határideje: 2021. április  23. 12.00 óra

Licit: 2021. április 23. (péntek) 20:00 - 2021. április 25. (vasárnap) 20:00

 Pályázati ajánlat benyújtására jogosultak köre: természetes személyek, jogi személyek

 Pályázati biztosíték: nincs

 A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.

 Nem jogosult ajánlat benyújtására:

 • akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn,
 • akitől végrehajtás útján került visszavételre a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség,
 • az a gazdasági társaság, amely ellen felszámolás, csődeljárás van folyamatban,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség bérbeadására lefolytatott pályázati eljárás során nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.

 A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs lejárt adótartozása.

Jogi személy képviselője a bérleti szerződés megkötésekor köteles bemutatni a közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírási mintáját. Ennek hiányában a szerződés nem kerülhet megkötésre.

A liciteljárás teljes körű lebonyolítását a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) Bérbeadó nevében és megbízásából végzi.

A pályázati kiírás visszavonása, a liciteljárás megszakítása, az eljárás eredménytelenné nyilvánítása, a rendszer használatával kapcsolatos technikai problémák miatt a pályázók semmilyen igényt nem érvényesíthetnek sem a Szervezővel, sem a Bérbeadóval szemben.

A pályázati kiírásban szereplő helyiség megtekintésére a Szervezővel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4., telefon: 22/511-327) történt előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség.

 

 1. Pályázati eljárás lebonyolítása:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Bérbeadó) a kizárólagos tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) piaci alapon történő bérbeadását az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet, jelen pályázati felhívás és a LICITSZABÁLYZATBAN meghatározott eljárási rend szerint folytatja le.

A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) kerül sor. A Honlap használata regisztrációhoz, hitelesítéshez kötött.

Regisztráció:

A pályázó a Honlap használatát megelőzően a Honlap „REGISZTRÁCIÓ” menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztráltathatja magát (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó).

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a regisztrációt a Szervezőnél személyesen papíralapon megteheti.

Hitelesítés:

Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki személyazonossága igazolása elvégzése érdekében legkésőbb adott bérleményre meghirdetett licit megkezdését megelőző második munkanap 14 óráig a Szervezőnél személyesen megjelenik, és személyes adatait hitelt érdemlően igazolja, a PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT benyújtja (a továbbiakban: Hitelesített felhasználó). A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt.

Abban az esetben, ha nem a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a pályázati regisztrációs adatlapot és a szükséges mellékleteket, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a hitelesítés a Szervezőnél történő regisztrációval egyidejűleg történik meg.

Jelentkezés:

A regisztrációt, hitelesítést követően következő lépésként – a Honlapon a „jelentkezem” gomb megnyomásával - jelentkezni szükséges a liciten való részvételre. Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a jelentkezéséről a Szervező gondoskodik.

 A licitálás menete:

Szervező a pályázati felhívás tartalmi elemeinek közzétételével az eljárást megnyitja.

Liciten kizárólag azok a Jelentkezők vehetnek részt, akik a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi egyéb feltételnek is megfelelnek.

A Jelentkező a Honlapra – a felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépésével, elektronikus úton, minimum a Szervező által meghatározott licitlépcső összegével maga emeli a megajánlott összeget a többi Jelentkező ajánlatainak ismeretében.

A licit megkezdésének várható időpontja, a pályázati eljárás egyéb feltételei a Honlapon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül a Szervező a licit megkezdése időpontjában a licit megindulásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Jelentkezők részére.

A licit időtartamát és a licitlépcsőt a Szervező a Honlapon feltünteti.

A licit ideje alatt az adott liciten résztvevő Jelentkezők a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.

Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam lejáratához képest automatikusan újra és újra 5 perccel meghosszabbodik.

Amennyiben a pályázó elektronikus formában nem tud részt venni a liciteljáráson, úgy

 • írásban, papíralapon (PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatványon) lehet a megajánlott bérleti díjra ajánlatot, mely ajánlatot a Szervező elektronikusan rögzíti,
 • a licit megkezdésétől kezdődően a rendszer a Szervező által meghatározott licitlépcső alkalmazásával, automatikusan elvégzi az emelést a pályázó által írásban tett legmagasabb összeg eléréséig,
 • az írásban megadott ajánlat annak beküldését követően nem módosítható,
 • PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, valamint PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy az alábbi helyről letölthető: szekesfehervar.hu/LAKÁS- ÉS HELYISÉGLICIT,
 • A PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, valamint a PÁLYÁZATI AJÁNLAT adatlapot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. szám alatti épületében lehet leadni. Érdeklődni: Kassai Ágnes ügyintézőnél a 22/511-302-es telefonszámon lehet.

III. A pályázat eredményének megállapítása, szerződéskötés:

 Pályázatok elbírálásának határideje: 2021.  május 14.

 A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

 A liciten érvényes ajánlatot tevők az ajánlatukhoz a licit lezárultát követő 30 napig kötve vannak.

 A liciteljárásról készült jegyzőkönyv ismeretében a Bérbeadó megállapítja a liciteljárás eredményét, vagy eredménytelennek nyilvánítja azt.

A licit nyertese a döntést követően 15 napon belül köteles szerződést kötni.

Székesfehérvár, 2021. március  25.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

Közgyűlése

Pályázati regisztrációs adatlap letölthető:

Papír alapon történő pályázat esetén:

 

  dátum Állomány típusa    
PÁLYÁZATI ADATLAP PAPÍR ALAPÚ PÁLYÁZATHOZ.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -
Pályázati adatlap - nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -