Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Pályázati kiírás, nyomtatványok

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

(iroda, üzlet, garázs, raktár, stb.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városüzemeltetési Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

Helyiség címe

Székesfehérvár

Alapterület (m2)

Megnevezés

Induló bérleti díj Ft/hó+ÁFA

1.

Kelemen Béla u. 65. 5446/12/A/42 hrsz.

36

üzlet/iroda

46.800,-

2.

Tolnai u. 18. 3. jelű* 5862/24/A/158 hrsz.

21

iroda

27.300,-

3.

Kossuth u. 15.

362/1/A//15 hrsz.

16+11 m2

 közös használatú helyiség

iroda

25.600,-

4.

Kossuth Lajos u. 15. 362/A/15  hrsz.

27+21 m2

 közös használatú helyiség

iroda

43.200,-

5.

Kossuth Lajos u. 15.

362/A/15 hrsz.

15+13 m2

 közös használatú helyiség

iroda

24.000,-

6.

Kelemen Béla u. 57.

5446/1/A/67 hrsz.

18

garázs

14.400.-

7.

Széchenyi u. 2. 3. jelű

530/3 hrsz.

16

garázs

12.800,-

8.

Kelemen Béla u. 40.

18

garázs

14.400,-

*A Tolnai u. 18. 3. jelű helyiségben nincs önálló vízvételi lehetőség

A liciten kialakuló bérleti díj a társasházi közös költséget is magában foglalja, így a lakás bérlőjét a lakbéren felül közösköltség-fizetési kötelezettség nem terheli. A mindenkori társasházi közös költséget a tulajdonos Önkormányzat fizeti meg a társasház felé.

A bérleti jogviszony időtartama: a szerződés megkötésétől számított 1 év határozott időtartam, amely a Bérlő kérésére – amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Szakbizottságának  döntése alapján  legfeljebb három alkalommal, pályázati kiírás nélkül -  alkalmanként további 1-1 évre meghosszabbítható.

Pályázati ajánlat benyújtására jogosultak köre: természetes személyek, jogi személyek, civil szervezetek

Pályázati biztosíték: nincs

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.

Érvényes pályázat feltételei:

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg. Az Önkormányzat nem köt bérleti szerződést azon pályázókkal:

  • akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, valamint azon pályázókkal, akiktől magánszemélyként, vagy bármely cég törvényes képviselőjeként a pályázati kiírástól számított 5 éven belül Önkormányzat tulajdonában lévő helyiséget végrehajtás útján vett vissza,
  • valamint felszámolás, végelszámolás alatt lévő cégekkel.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása. Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa. A liciten kialakuló bérleti díj a társasházi közös költséget is magában foglalja, így a helyiség bérlőjét a bérleti díjon felül közösköltség-fizetési kötelezettség nem terheli. A mindenkori társasházi közös költséget a tulajdonos Önkormányzat fizeti meg a társasház felé.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Bérbeadó) a kizárólagos tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) piaci alapon történő bérbeadását az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet, jelen pályázati felhívás és a LICITSZABÁLYZATBAN  meghatározott eljárási rend szerint folytatja le. A liciteljárás teljes körű lebonyolítását a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) Bérbeadó nevében és megbízásából végzi. A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapon  (a továbbiakban: Honlap) kerül sor. A Honlap használata regisztrációhoz kötött.Bérbeadó, Szervező jogosult a pályázati kiírást bármikor indokolás nélkül visszavonni, a liciteljárást megszakítani, erről a Szervező haladéktalanul tájékoztatja a Jelentkezőt.

Regisztráció, hitelesítés, regisztrációs adatlap benyújtása, licitre jelentkezés

A pályázó a Honlap használatát megelőzően a Honlap „REGISZTRÁCIÓ” menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztráltathatja magát (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó). A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt. Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki, személyazonossága igazolása elvégzése érdekében legkésőbb adott bérleményre meghirdetett licit megkezdését megelőző második munkanap 14 óráig a Szervezőnél személyesen megjelenik, és személyes adatait hitelt érdemlően igazolja, a PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT benyújtja (a továbbiakban: Hitelesített felhasználó).

A liciten a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő érvényes pályázati regisztrációs adatlapot határidőben leadó pályázók vehetnek részt, akik adott helyiségre a honlapon 2020. augusztus 14. (péntek) 12:00 óráig a honlapon jelentkeznek.

A pályázati regisztrációs adatlaphoz csatolni kell:

cég  esetén

  • szervezet képviselőjének képviseleti jogosultságát igazoló aláírási címpéldányt,
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonatot

civil szervezet esetén

  • a szervezet képviseletében eljáró személy aláírási címpéldányát és a
  • a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés másolatát

Abban az esetben, ha  nem a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a pályázati regisztrációs adatlapot és a szükséges mellékleteket, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

A licitálás menete:

Szervező a pályázati felhívás tartalmi elemeinek közzétételével az eljárást megnyitja. A hirdetményi időszak alatt a Jelentkezők számára a Szervező által meghatározottak szerint biztosított a Bérlemény megtekintése. Liciten kizárólag azok a Jelentkezők vehetnek részt, akik a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi egyéb feltételnek is megfelelnek. A Jelentkező a Honlapra – felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépésével, elektronikus úton, minimum a Szervező által meghatározott licitlépcső összegével maga emeli a megajánlott összeget a többi Jelentkező ajánlatainak ismeretében. A licit megkezdésének várható időpontja, a pályázati eljárás egyéb feltételei a Honlapon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül a Szervező a licit megkezdése időpontjában a licit megindulásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Jelentkezők részére. A licit időtartamát és a licitlépcsőt Szervező a Honlapon feltünteti. A licit ideje alatt az adott liciten résztvevő Jelentkezők a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.

Az írásban, papíralapon (PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatványon) ajánlatot tevő pályázó által megajánlott bérleti díj a Szervező által elektronikusan rögzítésre kerül. A licit megkezdésétől kezdődően a rendszer a Szervező által meghatározott licitlépcső alkalmazásával, automatikusan elvégzi az emelést a pályázó által írásban tett legmagasabb összeg eléréséig. Az írásban megadott ajánlat annak beküldését követően nem módosítható.

Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam lejáratához képest automatikusan újra és újra 5 perccel meghosszabbodik.

PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, valamint PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: www.szekesfehervar.hu/INGATLANPÁLYÁZATOK

A PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, valamint a PÁLYÁZATI AJÁNLAT adatlapot  a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. szám alatti épületében lehet leadni. Érdeklődni: Kassai Ágnes ügyintézőnél  a 22/511-302-es telefonszámon lehet. Leadási határidő: 2020. augusztus 14. (péntek) 12:00

A pályázat eredményének megállapítása, szerződéskötés:

Bérbeadó a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot. A liciten érvényes ajánlatot tevők az ajánlatukhoz a licit lezárultát követő 30 napig kötve vannak. A liciteljárásról készült jegyzőkönyv ismeretében a Bérbeadó megállapítja a liciteljárás eredményét, vagy eredménytelennek nyilvánítja azt. A rendszer használatával kapcsolatos technikai problémákért sem Szervező, sem pedig Bérbeadó nem vállal felelősséget. Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása miatt a pályázók semmilyen igényt nem érvényesíthetnek sem a Szervezővel, sem a Bérbeadóval szemben.

A pályázati kiírásban szereplő helyiség megtekintésére a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4., telefon: 22/511-327) történt előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség.

Pályázati regisztrációs adatlap letölthető:
Papír alapon történő pályázat esetén:

Székesfehérvár, 2020. június  30.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Városüzemeltetési Szakbizottsága

 

  dátum Állomány típusa    
PÁLYÁZATI ADATLAP PAPÍR ALAPÚ PÁLYÁZATHOZ.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -
Pályázati adatlap - nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -