Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Pályázati kiírás, nyomtatványok

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városüzemeltetési Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

Helyiség címe

Székesfehérvár

Alapterület (m2)

 

Azonosító szám

Megnevezés

Bérbeadás időtartama

Induló bérleti díj Ft/hó+ÁFA

ÜZLET/IRODA

1.

Jancsár u. 13. 1.J.

49

20308

iroda/üzlet

2 év

68.600,-

2.

III. Béla király tér 4.

30+10

20292+20293

üzlet+raktár

2 év

43000,-

3.

Kelemen B. u. 65.

36

20318

iroda/üzlet

2 év

50.400,-

GARÁZS

4.

Rác u. 23.

18

20160

garázs

1 év

14.400,-

5.

Deák F. u. 27.

22

20009

garázs

1 év

22.000,-

6.

Tóvárosi ln. 30.

16

20187

garázs

1 év

16.000,-

7.

Prohászka O. u. 26.

15

20157

garázs

1 év

15.000,-

8.

Vörösmarty tér 3.

12

20209

garázs

1 év

12.000,-

9.

Várkörút 18. 2.J.

27

20195

garázs

1 év

27.000,-

10.

Havranek J. u. 12.

18

20015

garázs

1 év

14.400,-

11.

Kelemen B. u. 20. 15.J.

14

20108

garázs

1 év

14.000,-

12.

Kelemen B. u. 24. 33.J.

14

20086

garázs

1 év

14.000,-

13.

Kelemen B. u. 14. 7.J.

14

20101

garázs

1 év

14.000,-

 

A bérleti jogviszony időtartama: a szerződés megkötésétől számított fent leírt határozott időtartam, amely a Bérlő kérésére – amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Szakbizottságának döntése alapján legfeljebb három alkalommal, pályázati kiírás nélkül - alkalmanként további 1-1 évre meghosszabbítható.

Pályázatra történő jelentkezés határideje: 2020. december 18. 12.00 óra

Pályázati ajánlat benyújtására jogosultak köre: természetes személyek, jogi személyek

Licit időtartama: 48 óra - 2020. december 18. 20:00 - 2020. december 20. 20:00

Pályázati biztosíték: nincs

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.

Érvényes pályázat feltételei:

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.

 Nem jogosult ajánlat benyújtására:

  • akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn,
  • végrehajtás útján került visszavételre a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség,
  • az a gazdasági társaság, amely ellen felszámolás, csődeljárás van folyamatban.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - és az Önkormányzat felé nincs lejárt adótartozása, illetve tartozása.

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

A helyiség bérlőjét a bérleti díjon felül közösköltség-fizetési kötelezettség nem terheli. A mindenkori társasházi közös költséget a tulajdonos Önkormányzat fizeti meg a társasház felé.

A pályázati ajánlat benyújtása a nem lakáscélú helyiségek bérbeadására vonatkozó LICITSZABÁLYZAT szerint történik, mely a lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapról letölthető.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Bérbeadó) a kizárólagos tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) piaci alapon történő bérbeadását az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet, jelen pályázati felhívás és a LICITSZABÁLYZATBAN meghatározott eljárási rend szerint folytatja le.

A liciteljárás teljes körű lebonyolítását a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) Bérbeadó nevében és megbízásából végzi.

A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és a lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) kerül sor. A Honlap használata regisztrációhoz kötött.

Bérbeadó, Szervező jogosult a pályázati kiírást bármikor indokolás nélkül visszavonni, a liciteljárást megszakítani, erről a Szervező haladéktalanul tájékoztatja a Jelentkezőt.

Regisztráció, hitelesítés, regisztrációs adatlap benyújtása, licitre jelentkezés

A pályázó a Honlap használatát megelőzően a Honlap „REGISZTRÁCIÓ” menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztráltathatja magát (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó).

A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt.

Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki, személyazonossága igazolása elvégzése érdekében legkésőbb adott bérleményre meghirdetett licit megkezdését megelőző második munkanap 14 óráig a Szervezőnél személyesen megjelenik, és személyes adatait hitelt érdemlően igazolja, a PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT benyújtja (a továbbiakban: Hitelesített felhasználó).

A liciten a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő érvényes pályázati regisztrációs adatlapot határidőben leadó pályázók vehetnek részt, akik adott helyiségre a honlapon megadott határidőig jelentkeznek.

A pályázati regisztrációs adatlaphoz csatolni kell:

gazdasági társaság esetén

  • szervezet képviselőjének képviseleti jogosultságát igazoló közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát,
  • 30 napnál nem régebbi cégkivonatot

civil szervezet esetén

  • a szervezet képviseletében eljáró személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát és a
  • a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés másolatát.

Abban az esetben, ha nem a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a pályázati regisztrációs adatlapot és a szükséges mellékleteket, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

A licitálás menete:

Szervező a pályázati felhívás tartalmi elemeinek közzétételével az eljárást megnyitja.

A hirdetményi időszak alatt a Jelentkezők számára a Szervező által meghatározottak szerint biztosított a Bérlemény megtekintése.

Liciten kizárólag azok a Jelentkezők vehetnek részt, akik a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi egyéb feltételnek is megfelelnek.

A Jelentkező a Honlapra – felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépésével, elektronikus úton, minimum a Szervező által meghatározott licitlépcső összegével maga emeli a megajánlott összeget a többi Jelentkező ajánlatainak ismeretében.

A licit megkezdésének várható időpontja, a pályázati eljárás egyéb feltételei a Honlapon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül a Szervező a licit megkezdése időpontjában a licit megindulásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Jelentkezők részére.

A licit időtartamát és a licitlépcsőt Szervező a Honlapon feltünteti.

A licit ideje alatt az adott liciten résztvevő Jelentkezők a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.

Az írásban, papíralapon (PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatványon) ajánlatot tevő pályázó által megajánlott bérleti díj a Szervező által elektronikusan rögzítésre kerül. A licit megkezdésétől kezdődően a rendszer a Szervező által meghatározott licitlépcső alkalmazásával, automatikusan elvégzi az emelést a pályázó által írásban tett legmagasabb összeg eléréséig. Az írásban megadott ajánlat annak beküldését követően nem módosítható.

Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam lejáratához képest automatikusan újra és újra 5 perccel meghosszabbodik.

PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, valamint PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: www.szekesfehervar.hu/LAKÁS- ÉS HELYISÉGLICIT

A PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, valamint a PÁLYÁZATI AJÁNLAT adatlapot  a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. szám alatti épületében lehet leadni. Érdeklődni: Kassai Ágnes ügyintézőnél a 22/511-302-es telefonszámon lehet.

A pályázat eredményének megállapítása, szerződéskötés:

Pályázatok elbírálásának határideje: 2021. január 08.

Bérbeadó a bérleti szerződés megkötéséig a pályázati eljárást bármikor, indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

Amennyiben a pályázat elbírálását követő 90 napon belül a Bérbeadó önhibáján kívüli ok miatt nem képes birtokba adni a bérleményt, úgy az bontófeltételnek minősül, és a szerződés minden további intézkedés nélkül megszűnik. Ezen esetben a pályázót bérleti díj fizetési kötelezettség értelemszerűen nem terheli.

A liciten érvényes ajánlatot tevők az ajánlatukhoz a licit lezárultát követő 30 napig kötve vannak.

A liciteljárásról készült jegyzőkönyv ismeretében a Bérbeadó megállapítja a liciteljárás eredményét, vagy eredménytelennek nyilvánítja azt.

A rendszer használatával kapcsolatos technikai problémákért sem Szervező, sem pedig Bérbeadó nem vállal felelősséget.

Az eljárás eredménytelenné nyilvánítása miatt a pályázók semmilyen igényt nem érvényesíthetnek sem a Szervezővel, sem a Bérbeadóval szemben.

A pályázati kiírásban szereplő helyiség megtekintésére a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4., telefon: 22/511-327, 0670/649-47-41 Verbóczki Alexandra) történt előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség.

Pályázati regisztrációs adatlap letölthető:
Papír alapon történő pályázat esetén:

Székesfehérvár, 2020. november 26.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

Városüzemeltetési Szakbizottsága

 

  dátum Állomány típusa    
PÁLYÁZATI ADATLAP PAPÍR ALAPÚ PÁLYÁZATHOZ.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -
Pályázati adatlap - nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -