Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Pályázati kiírás 2.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 1. Általános rendelkezések:

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: Bérbeadó) bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

 

Sorszám

Helyiség címe

Székesfehérvár

Alapter.

 (m2)

Azonosító szám

Helyrajzi szám

Helyiség állapota

Induló bérleti díj nettó Ft/hó+ÁFA

IRODA/ÜZLET

1.

Budai u. 70.

183

20260

8587/11/A/185

közepes

311.100,- + ÁFA

2.

Jancsár u. 43. 5.j.

35

20310

5862/4/A/159

közepes

42.000,- + ÁFA

3.

Sziget u. 21. 2. j.

47

20390

5862/9/F/46

közepes

56.400,- + ÁFA

4.

Várkörút 44.

25

20423

449

közepes

45.000,- + ÁFA

GARÁZS

5.

Havranek J. u. 9.

19

20016

3808/A/9

közepes

11.400,- + ÁFA

6.

Havranek J. u. 12.

20

20022

4086/D/3

közepes

12.000,- + ÁFA

7.

Havranek J. u. 12.

15

20026

4086/D/2

közepes

11.250,- + ÁFA

8.

Móricz Zs. u. 4.

17

20146

8931

közepes

10.200,- + ÁFA

9.

Munkácsy M. u. 1. 2.j.

14

20149

-

közepes

10.500,- + ÁFA

10.

Munkácsy M. u. 1. 3. j.

14

20148

-

közepes

10.500,- + ÁFA

11.

Prohászka O. u. 26.

15

20159

644

közepes

10.500,- + ÁFA

12.

Széchenyi u. 2. 16. j.

16

20169

530/3

közepes

12.000,- + ÁFA

13.

Várkörút 3.

14

20194

76/2

közepes

10.500,- + ÁFA

14.

Vörösmarty tér 6. 5. j.

15

20215

521

közepes

10.500,- + ÁFA

RAKTÁR

15.

József A. u. 25.

46

20315

8697/4/A/142

közepes

16.100,- + ÁFA

 

 

 

A bérleti jogviszony időtartama a szerződés megkötésétől számított 2 év határozott időtartam. Ezt követően a helyiségeket a Bérlő részére a Bérlő kérésére – amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városüzemeltetési Szakbizottsága legfeljebb három alkalommal, pályázati kiírás nélkül, alkalmanként további 1-1 év határozott időtartamra bérbe adhatja.

 

A bérleti szerződésben rögzítésre kerül, miszerint a Bérbeadó jogosult felmondási jogával élni, amennyiben a Bérlőnek bérleti díj tartozása áll fenn, vagy 60 napot meghaladó lejárt közüzemi díj tartozása áll fenn. A Bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe a helyiséget.

 

A bérleti jogviszony kezdete: a szerződéskötés napja. Bérlő a bérleti díjat a birtokbaadás napjától köteles megfizetni.

 

A helyiség birtokba adása: legkésőbb a bérleti jogviszony kezdő napjától számított 8 napon belül.

 

A bérleti díj – ellenkező döntés hiányában - minden év január 1. napjától az infláció mértékének megfelelő arányban emelésre kerül.

 

A bérleti szerződés a bérlő kezdeményezésére a határozott idő letelte előtt közös megegyezéssel megszüntethető.

 

Bérlőt terheli a helyiség használatával kapcsolatos valamennyi közüzemi költség. A Bérlőt a bérleti díjon felül közösköltség-fizetési kötelezettség nem terheli. A mindenkori társasházi közös költséget a Bérbeadó fizeti meg a társasház felé.

 

Amennyiben a helyiség átalakítása szükséges a tevékenység végzéséhez, az a Bérlő feladata és költsége.

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása a Bérlő feladata és költsége.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a pályázata olyan adatot tartalmaz, amelynek egy esetleges közérdekű adatigénylés teljesítése során történő kiadása az üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna a cégének, akkor kérjük, hogy ezt a tényt – a sérelmet okozó adat, illetve a sérelem okának pontos megjelölésével – a pályázatában írásban jelezni szíveskedjen. Ennek hiányában úgy tekintjük, hogy a pályázata nem tartalmaz olyan adatot, amelynek egy esetleges közérdekű adatigénylés teljesítése során történő kiadása üzleti tevékenysége végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

 

 

A pályázati eljárás ún. liciteljárás keretén belül kerül lebonyolításra.

 

Pályázatra történő - regisztrációt és hitelesítést követő - jelentkezés határideje: 2023. június 16. napján 12.00 óra

 

Licit időtartama: 48 óra, 2023. június 16. napján 20.00 órától 2023. június 18. napján 20.00 óráig.

 

Pályázati ajánlat benyújtására jogosultak köre: természetes személy, egyéni vállalkozó, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősülő jogi személy.

 

Pályázati biztosíték: nincs

 

Nem jogosult ajánlat benyújtására:

 • akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn,
 • akitől végrehajtás útján került visszavételre a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség,
 • az a gazdasági társaság, amely ellen felszámolás, csődeljárás van folyamatban,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség bérbeadására lefolytatott pályázati eljárás során nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.

 

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 1 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs lejárt adótartozása.

 

Jogi személy képviselője a bérleti szerződés megkötésekor köteles bemutatni a közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírási mintáját. Ennek hiányában a szerződés nem kerülhet megkötésre.

 

A liciteljárás teljes körű lebonyolítását a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4., a továbbiakban: Szervező) Bérbeadó nevében és megbízásából végzi.

 

A Bérbeadó, a Szervező indokolás nélkül jogosult bármikor a pályázati kiírás visszavonására, a liciteljárás megszakítására, a Bérbeadó indokolás nélkül jogosult az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázati kiírás visszavonása, a liciteljárás megszakítása, az eljárás eredménytelenné nyilvánítása, a rendszer használatával kapcsolatos technikai problémák miatt a pályázók semmilyen igényt nem érvényesíthetnek sem a Szervezővel, sem a Bérbeadóval szemben.

 

A pályázati kiírásban szereplő helyiség megtekintésére a Szervezővel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4., Dr. Takács Dénes, telefon: 22/511-323 e-mail: takacs.denes@proalbaregia.hu) Kassai Ágnes telefon: 70/6699-335 e-mail: kassai.agnes@proalbaregia.hu) történt előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség.

 

 1. Pályázati eljárás lebonyolítása:

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) piaci alapon történő bérbeadását az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet, jelen pályázati felhívás és a LICITSZABÁLYZATBAN meghatározott eljárási rend szerint folytatja le.

 

A LICITSZABÁLYZAT a lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapról tölthető le.

 

A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) kerül sor. A Honlap használata regisztrációhoz, hitelesítéshez kötött.

 

Regisztráció:

A pályázó a Honlap használatát megelőzően a Honlap „REGISZTRÁCIÓ” menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztráltathatja magát (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó).

 

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a regisztrációt a Szervezőnél személyesen papíralapon megteheti.

 

Hitelesítés:

Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki személyazonossága igazolása elvégzése érdekében legkésőbb adott bérleményre meghirdetett licit megkezdését megelőző második munkanap 14 óráig a Szervezőnél személyesen megjelenik, és személyes adatait hitelt érdemlően igazolja, a PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT benyújtja (a továbbiakban: Hitelesített felhasználó). A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt.

 

Abban az esetben, ha nem a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a pályázati regisztrációs adatlapot és a szükséges mellékleteket, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

 

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a hitelesítés a Szervezőnél történő regisztrációval egyidejűleg történik meg.

 

Jelentkezés:

A regisztrációt, hitelesítést követően következő lépésként – a Honlapon a „jelentkezem” gomb megnyomásával - jelentkezni szükséges a liciten való részvételre. Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a jelentkezéséről a Szervező gondoskodik.

 

A licitálás menete:

Szervező a pályázati felhívás tartalmi elemeinek közzétételével az eljárást megnyitja.

Liciten kizárólag azok a Jelentkezők vehetnek részt, akik a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi egyéb feltételnek is megfelelnek.

 

A Jelentkező a Honlapra – a felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépésével, elektronikus úton, minimum a Szervező által meghatározott licitlépcső összegével maga emeli a megajánlott összeget a többi Jelentkező ajánlatainak ismeretében.

 

A licit megkezdésének várható időpontja, a pályázati eljárás egyéb feltételei a Honlapon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül a Szervező a licit megkezdése időpontjában a licit megindulásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Jelentkezők részére.

 

A licit időtartamát és a licitlépcsőt a Szervező a Honlapon feltünteti.

 

A licit ideje alatt az adott liciten résztvevő Jelentkezők a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.

 

Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam lejáratához képest automatikusan újra és újra 5 perccel meghosszabbodik.

 

Amennyiben a pályázó elektronikus formában nem tud részt venni a liciteljáráson, úgy

 • írásban, papíralapon (PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatványon) tehet a megajánlott bérleti díjra ajánlatot, mely ajánlatot a Szervező elektronikusan rögzíti,
 • a licit megkezdésétől kezdődően a rendszer a Szervező által meghatározott licitlépcső alkalmazásával, automatikusan elvégzi az emelést a pályázó által írásban tett legmagasabb összeg eléréséig,
 • az írásban megadott ajánlat annak beküldését követően nem módosítható,
 • PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, valamint PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy az alábbi helyről letölthető: szekesfehervar.hu/ LAKÁS- ÉS HELYISÉGLICIT,
 • A PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, valamint a PÁLYÁZATI AJÁNLAT adatlapot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. szám alatti épületében lehet leadni. Érdeklődni: Varga Zita Barbara ügyintézőnél a 70/524-0580-as telefonszámon lehet.

 

III. A pályázat eredményének megállapítása, szerződéskötés:

 

A liciteljárásról készült jegyzőkönyv alapján legkésőbb 2023. június 30. napjáig a Bérbeadó megállapítja a liciteljárás eredményét, vagy eredménytelennek nyilvánítja azt.

 

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

 

A liciten érvényes ajánlatot tevők az ajánlatukhoz a licit lezárultát követő 60 napig kötve vannak.

 

Az eljárás nyertese a liciteljárás eredményét megállapító határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül köteles szerződést kötni.

 

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város                Önkormányzat Közgyűlése

   Városüzemeltetési Szakbizottság

 

 

  dátum Állomány típusa    
PÁLYÁZATI ADATLAP PAPÍR ALAPÚ PÁLYÁZATHOZ.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -
Pályázati adatlap - nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása.pdf 2020-06-30 pdf Letöltés - - view - -