Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Pályázati kiírás, nyomtatványok

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

önkormányzati bérlakás piaci alapon történő bérbeadására

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése szerint, a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím (Székesfehérvár)

Alapterület (m2)

Szobaszám

Komfortfokozat

Induló bérleti díj (Ft/hó)

József A. u. 2/C. 3/1.

53

1+2

összkomfortos

53.000,-

Mészöly G. u. 1. 7/703.

48

2

összkomfortos

48.000,-

Repülőtér utca 10. 2/34.

42

1

komfortos

37.800,-

A liciten kialakuló bérleti díj a társasházi közös költséget is magában foglalja, így a lakás bérlőjét a lakbéren felül közösköltség-fizetési kötelezettség nem terheli. A mindenkori társasházi közös költséget a tulajdonos Önkormányzat fizeti meg a társasház felé.

 

A bérleti jogviszony időtartama: a szerződés megkötésétől számított 1 év határozott időtartam, amely – amennyiben a Bérlő a lakásbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Városüzemeltetési Szakbizottsági döntés nélkül a felek közös megegyezése alapján legfeljebb három alkalommal, alkalmanként további legfeljebb 1-1 évre meghosszabbítható.

 

A Városüzemeltetési Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1. pontja alapján a piaci lakáspályázati eljárás során az alábbi pályázati feltételeket írja elő:

 

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő magánszemélyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):

 

 1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
 2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 185.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 114.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolások a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan),
 3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
 4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása, a nyertes pályázónak és az együttköltöző személynek Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs (nyilatkozat, adótartozásról adóigazolás),
 5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
 6. Érvénytelen a pályázat, ha az együttköltözők száma a Lakásrendelet 24 §-ban meghatározottak szerint az adott lakásra vonatkozó méltányolható lakásigény mértékét meghaladja.
 7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
 8. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
 9. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
 10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
 • átutalni,
 • bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

 

A nyertes pályázó és az együttköltöző személyek adóigazolással kötelesek igazolni, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozásuk nincs.

 

FIGYELEM!

 

A jelen pályázati eljárás során az érvényes ajánlattétel (licit) feltétele, hogy a jelentkező a megadott határidőig - 2023. június 16. (péntek) 12:00 óráig – a pályázati adatlapot és a szükséges nyomtatványokat csatolja és a pályázati biztosítékként megjelölt összeget megfizesse. A liciten a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő érvényes pályázati adatlapot határidőben leadó pályázók vehetnek részt, akik az adott lakásra 2023. június 16. (péntek) 12:00 óráig a honlapon jelentkeznek.

 

A pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel együtt a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. alatti épületében lehet leadni, egyeztetett időpontban. Érdeklődni: Kovácsné Szajkó Lívia 06 70/442-86-80

 

Licit időtartama: 48 óra - 2023. június 16. (péntek) 20:00 - 2023. június 18. (vasárnap) 20:00. Amennyiben a licitre a lejárati idő utolsó 5 percében újabb ajánlat érkezik, az eredetileg meghatározott határidő automatikusan 5-5 perccel meghosszabbodik.

 

Korábbi pályázati kiírásban esetlegesen benyújtott pályázati adatlapok a jelen pályázatban nem érvényesek!

 

Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kiírt pályázatot bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-nyomtatvany-lakas

 

Székesfehérvár, 2023. 05. 25.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

nevében és megbízásából:

 

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

  dátum Állomány típusa    
pályázati nyomtatvány.pdf 2020-10-22 pdf Letöltés - - view - -