Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Pályázati kiírás, nyomtatványok

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

önkormányzati bérlakás piaci alapon történő bérbeadására

 

 

A Városüzemeltetési Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1. és 4.2. pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakásokat – ellenkező tartalmú döntésig – piaci alapon adja bérbe:

Cím

(Székesfehérvár)

Alapterület

(m2)

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér - induló ár (Ft/hó)

Havranek J. u. 10. 1/1.

76

2

komfortos

63.150,-

Horvát István u. 4. 2/7.

34

1

komfortos

34.000,-

Szedreskerti ln. 18. 1/2.

35

1

összkomfortos

35.000,-

Ybl Miklós u. 14. 4/2.

51

1+2

összkomfortos

51.000,-

 

A bérleti jogviszony időtartama: a szerződés megkötésétől számított 1 év határozott időtartam, amely – amennyiben a Bérlő a lakásbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Városüzemeltetési Szakbizottsági döntés nélkül a felek közös megegyezése alapján legfeljebb három alkalommal, alkalmanként további legfeljebb 1-1 évre meghosszabbítható.

 

A Városüzemeltetési Szakbizottság a piaci lakáspályázati eljárás során az alábbi pályázati feltételeket írja elő:

 

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő magánszemélyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):

 

 1. A pályázó rendszeres, igazolt jövedelemmel rendelkezik ( munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű ellátásban részesül, egyéni vállalkozási tevékenységet folytat, stb. (pl. munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat, stb.) Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (nem kell igazolni),
 2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 185.000,- Ft/hó, többszemélyes háztartás esetén az együttköltözni szándékozó személyeket is figyelembe véve legalább 114.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözni szándékozó személyekről, 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolások a pályázat benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan),
 3. A pályázó és a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
 4. A pályázónak és a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság felé lejárt tartozása, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé lejárt adótartozása, adók módjára behajtandó köztartozása nincs (nyilatkozat),
 5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
 6. Érvénytelen a pályázat, ha az együttköltözni szándékozók száma a Lakásrendelet 24 §-ban meghatározottak szerint az adott lakásra vonatkozó méltányolható lakásigény mértékét meghaladja.
 7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
 8. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
 9. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása, adók módjára behajtandó köztartozása nincs.
 10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
 • átutalni,
 • bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

 

 

FIGYELEM!

 

A jelen pályázati eljárás során az érvényes ajánlattétel (licit) feltétele, hogy a jelentkező a megadott határidőig - 2024. június 14. (péntek) 12:00 óráig – a pályázati adatlapot és a szükséges nyomtatványokat csatolja és a pályázati biztosítékként megjelölt összeget megfizesse. A liciten a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő érvényes pályázati adatlapot határidőben leadó pályázók vehetnek részt, akik az adott lakásra 2024. június 14. (péntek) 12:00 óráig a honlapon jelentkeznek.

 

A pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel együtt a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4/C. alatti épületében lehet leadni, egyeztetett időpontban. Érdeklődni: Kovácsné Szajkó Lívia 06-70/442-86-80

 

Licit időtartama: 48 óra - 2024. június 14. (péntek) 20:00 - 2024. június 16. (vasárnap) 20:00. Amennyiben a licitre a lejárati idő utolsó 5 percében újabb ajánlat érkezik, az eredetileg meghatározott határidő automatikusan 5-5 perccel meghosszabbodik.

 

Korábbi pályázati kiírásban esetlegesen benyújtott pályázati adatlapok a jelen pályázatban nem érvényesek!

 

Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a kiírt pályázatot bármikor, indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-nyomtatvany-lakas

 

Székesfehérvár, 2024. 05. 16.

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

nevében és megbízásából:

 

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.