Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Pályázati kiírás, nyomtatványok

Lakások

Pályázati kiírás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Szakbizottságának 14/2019. (XI. 6.) VSzB határozata értelmében az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése szerint, az Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe: 

Cím (Székesfehérvár)

Alapterület (m2)

Szobaszám

Komfortfokozat

Induló bérleti díj (Ft/hó)

Jancsár u. 43. 1/3.

58

2 + fél

összkomfortos

57.100,-

Kígyó u. 10. 6/2.

36

1

összkomfortos

36.000,-

Tolnai u. 14. 3/4.

49

2

összkomfortos

49.000,-

A liciten kialakuló bérleti díj a társasházi közös költséget is magában foglalja, így a lakás bérlőjét a lakbéren felül közösköltség-fizetési kötelezettség nem terheli. A mindenkori társasházi közös költséget a tulajdonos Önkormányzat fizeti meg a társasház felé.

A bérleti jogviszony időtartama: a szerződés megkötésétől számított 1 év határozott időtartam, amely – amennyiben a Bérlő a lakásbérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Városüzemeltetési Szakbizottsági döntés nélkül a felek közös megegyezése alapján legfeljebb három alkalommal, alkalmanként további legfeljebb 1-1 évre meghosszabbítható.

A Városüzemeltetési Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.1. pontja alapján a piaci lakáspályázati eljárás során az alábbi pályázati feltételeket írja elő: Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):

 • A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
 • A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
 • A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
 • A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
 • Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
 • Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
 • Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
 • A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
 • Pályázó 000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
 • átutalni,
 • bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. A nyertes pályázó és az együttköltöző székesfehérvári bejelentett lakcímmel rendelkező személyek adóigazolással kötelesek igazolni, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozásuk nincs.

FIGYELEM!

A jelen pályázati eljárás során az érvényes ajánlattétel (licit) feltétele, hogy a jelentkező a megadott határidőig - 2020. július 07. (kedd) 12:00 óráig – a pályázati adatlapot és a szükséges nyomtatványokat csatolja és a pályázati biztosítékként megjelölt összeget megfizesse. A liciten a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő érvényes pályázati adatlapot határidőben leadó pályázók vehetnek részt, akik az adott lakásra 2020. július 07. (kedd) 12:00 óráig a honlapon jelentkeznek. A pályázati adatlapokat a szükséges mellékletekkel együtt a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. alatti épületében lehet leadni, egyeztetett időpontban. Érdeklődni: Kassai Ágnes 06 70/524-05-80 Licit időtartama: 48 óra - 2020. július 07. (kedd) 18:00 - 2020. július 09. (csütörtök) 18:00. Amennyiben a licitre a lejárati idő utolsó 5 percében újabb ajánlat érkezik, az eredetileg meghatározott határidő automatikusan 5-5 perccel meghosszabbodik. Korábbi pályázati kiírásban esetlegesen benyújtott pályázati adatlapok a jelen pályázatban nem érvényesek! Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:pályázati nyomtatvány 2017-04-01.pdf

Székesfehérvár, 2020. 06. 10.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.