Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
"Hiemer-kávézó"

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 1. Általános rendelkezések:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Bérbeadó) bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben található helyiségcsoportját (továbbiakban: Bérlemény):

 

Helyiség címe

Székesfehérvár

Alapterület (m2)

 

hrsz.

Megnevezés

Bérbeadás időtartama

Induló bérleti díj Ft/hó+ÁFA

Jókai u. 1-3.

(Bejárat a Városház tér felöl)

190

258

kávézó/üzlet

jelen pályázati kiírás szerint összesen maximum 5 év

300.000,-

 

2.

A bérleményben kizárólag

 • cukrászdai vendéglátás,
 • kávézó,
 • fagylaltozó,
 • étterem,

tevékenység végezhető.

 

3.

A helyiség a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező) részvételével lebonyolításra kerülő helyszíni szemle során adott tájékoztatás szerinti állapotban kerül bérbeadásra, a mellékletben meghatározott, szintén megtekintett állapotú, használt berendezési tárgyakkal együtt.

 

4.

A Bérlemény 200 m-es körzetén belül iskola található, mely befolyásolja az épületben folytatható vendéglátóipari tevékenységek körét.

 

5.

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékének megfelelő arányban emelésre kerül.

 

6.

Amennyiben a helyiség átalakítása szükséges a tevékenység végzéséhez, az a bérlő feladata és költsége.

 

7.

A bérlőt terheli a helyiség használatával kapcsolatos valamennyi, a II.2.2. pontban leírt közüzemi, üzemeltetési költség.

 

8.

A bérleti jogviszony kezdete: legkésőbb 2021. június 1.

 

9.

A bérleti jogviszony időtartama 2 év határozott időtartam, melyet követően a bérlő kérésére 3 alkalommal további, 1-1 évi határozott időtartamra, pályázati kiírás nélkül a Bérbeadó bérbe adja helyiséget, amennyiben a bérlő a korábbi bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

 

A bérleti szerződésben rögzítésre kerül, miszerint a Bérbeadó jogosult felmondási jogával élni, amennyiben a bérlőnek bérleti díj tartozása áll fenn, vagy 60 napot meghaladó lejárt közüzemi díj tartozása áll fenn.

 

Az 5 év időtartam nem hosszabbítható, és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 36. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

 

10.

A pályázati eljárás ún. liciteljárás keretén belül kerül lebonyolításra.

 

11.

Pályázatra történő – regisztrációt és hitelesítést követő – jelentkezés határideje: 2021. április 30., 12 óra

Licit: 2021. április 30. (péntek) 20:00 - 2021. május 02. (péntek) 20:00

12.

Pályázati ajánlat benyújtására jogosultak köre: természetes személyek, jogi személyek

 

13.

Pályázati biztosíték: 1.000.000,- Ft, amelyet a Szervező Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell átutalással megfizetni. A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a 2021. április 29. napján 14 óráig a Szervező számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték, vagy annak egy része az óvadékba beszámításra kerül, a fennmaradó rész visszautalásra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Szervező a licitszabályzat szerint utalja vissza. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati kiírás visszavonása, a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték a Bérbeadót illeti meg.

 

14.

Óvadék: szerződéskötéskor 3 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot köteles a bérlő megfizetni.

 

15.

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.

 

 

16.

Nem jogosult ajánlat benyújtására:

 • akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn,
 • akitől végrehajtás útján került visszavételre a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség,
 • az a gazdasági társaság, amely ellen felszámolás, csődeljárás, végelszámolás van folyamatban,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség bérbeadására lefolytatott pályázati eljárás során nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.

 

17.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 1 hónapnál nem régebbi adóigazolással bizonyítsa, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs lejárt adótartozása.

 

18.

Jogi személy képviselője a bérleti szerződés megkötésekor köteles bemutatni a közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírási mintáját. Ennek hiányában a szerződés nem kerülhet megkötésre.

 

19.

A bérleti szerződés hatálybalépésének, a helyiség birtokba adásának feltétele, hogy a nyertes pályázó a szerződés aláírását követően 8 napon belül – közjegyzői okiratba foglalt – egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz a helyiség kiürítési kötelezettségére, valamint a bérleti díjfizetési kötelezettségre vonatkozóan. Ezen nyilatkozatok hiányában a határidő leteltét követő napon a bérleti szerződés megszűnik. A közjegyzői okirat költsége a bérlőt terheli.

 

20.

A liciteljárás teljes körű lebonyolítását a Szervező Bérbeadó nevében és megbízásából végzi.

 

21.

A Bérbeadó, a Szervező indokolás nélkül jogosult bármikor a pályázati kiírás visszavonására, a liciteljárás megszakítására, a Bérbeadó indokolás nélkül jogosult az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

22.

A pályázati kiírás visszavonása, a liciteljárás megszakítása, az eljárás eredménytelenné nyilvánítása, a rendszer használatával kapcsolatos technikai problémák miatt a pályázók semmilyen igényt nem érvényesíthetnek sem a Szervezővel, sem a Bérbeadóval.

 

23.

A pályázati kiírásban szereplő helyiség megtekintésére a Szervezővel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4., Virág Zsuzsanna telefon: 22/511-322, 70/331-73-24, e-mail: virag.zsuzsanna@proalbaregia.hu) történt előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség.

 

 

 1. Bérlemény bemutatása:

 

1.

A Bérlemény adatai ingatlan-nyilvántartás szerint:

Helyrajzi száma:                                    258

Terület nagysága:                                   190 m² helyiségcsoport                      

 

 

 

Tulajdonos:                                             Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)

Az ingatlan címe:                                   Székesfehérvár, Jókai u. 1-3.

Jogi jelleg:                                              a Hiemer-Font-Caraffa épület műemléki védettséget élvez

 

 

2.

A Bérlemény részletes leírása:

 

2.1.

Városon belüli elhelyezkedése, megközelíthetőség:

A Hiemer-Font-Caraffa megnevezésű épületegyüttes Székesfehérvár történelmi belvárosában fekszik.

 

2.2.

Közműellátottsága:

A Bérlemény közművekkel (víz, szennyvíz, villamos áram, távfűtés) ellátott és klimatizált, részben fogyasztásmérőkkel, almérőórákkal (hideg-, melegvíz-, villamos energia, fűtés) felszerelt. A bérlő a tényleges fogyasztás, illetve átalánydíj alapján köteles a szolgáltatás díjának megfizetésére. A villamos energia szoltáltatás díja havi átalányban kerül kiszámlázásra a bérlő részére, mely évente kétszer, július 31-ig, valamint a naptári év végét követő január 31-ig elszámolásra kerül a tényleges fogyasztás alapján. A Bérlemény használatával kapcsolatban felmerülő üzemeltetési, karbantartási költségeket (tűzjelző, gépészet, légtechnika) a ténylegesen használatba vett területek után, a hűtés költségét – a nyári időszakban – légköbméter arányosan, valamint a közös költséget (őrzés, szemétszállítás) az épületegyüttest üzemeltető Szervezővel kötendő megállapodás alapján köteles a bérlő fizetni. Az üzemeltetési, karbantartási díj és közös költség minden évben az infláció mértékével emelkedik. A Fejérvíz Zrt.-vel és a SZÉPHŐ Zrt.-vel a közüzemi szerződéseket közvetlenül a bérlő köti meg.

 

2.3.

A Bérlemény helyiségei:

 

helyiség száma

helyiség megnevezése

alapterület m2

100/7

wc

3,15

101/9

kávézó/vendégtér

28,2

101/10

kávézó/vendégtér

19,56

101/11

kávézó/vizesblokk

16,05

101/12

kávézó/közlekedő

8,24

101/13

kávézó/vendégtér

22,96

101/14

foyer – raktár

19,9

101/15

közlekedő

15,28

101/16

melegítőkonyha

28,77

101/17

iroda

27,87

összesen kerekítve:                                                   190,00                                                                           

 

2.4.

A Bérlemény felszereltsége, helyiséghasználat:

A Bérlemény – a melléklet szerint - bútorozva, berendezéssel, konyhatechnológiával együtt kerül bérbeadásra.

 

 

III. Pályázati eljárás lebonyolítása:

 

1.

Bérbeadó a kizárólagos tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek piaci alapon történő bérbeadását a Rendelet, jelen pályázati felhívásban és a LICITSZABÁLYZATBAN meghatározott eljárási rend szerint folytatja le.

 

2.

A LICITSZABÁLYZAT a lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapról tölthető le.

 

3.

A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) kerül sor. A Honlap használata regisztrációhoz, hitelesítéshez kötött.

 

4.

Regisztráció:

A pályázó a Honlap használatát megelőzően a Honlap „REGISZTRÁCIÓ” menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztráltathatja magát (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó).

 

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a regisztrációt a Szervezőnél személyesen papíralapon megteheti.

 

5.

Hitelesítés:

Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki személyazonossága igazolása elvégzése érdekében legkésőbb adott bérleményre meghirdetett licit megkezdését megelőző második munkanap 14 óráig a Szervezőnél személyesen megjelenik, és személyes adatait hitelt érdemlően igazolja, a PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT benyújtja (a továbbiakban: Hitelesített felhasználó). A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt.

 

Abban az esetben, ha nem a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a pályázati regisztrációs adatlapot és a szükséges mellékleteket, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

 

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a hitelesítés a Szervezőnél történő regisztrációval egyidejűleg történik meg.

 

6.

Jelentkezés:

A regisztrációt, hitelesítést követően következő lépésként – a Honlapon a „jelentkezem” gomb megnyomásával - jelentkezni szükséges a liciten való részvételre. Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a jelentkezéséről a Szervező gondoskodik.

 

7.

A licitálás menete:

 

Szervező a pályázati felhívás tartalmi elemeinek közzétételével az eljárást megnyitja.

 

Liciten kizárólag azok a Jelentkezők vehetnek részt, akik a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi egyéb feltételnek is megfelelnek.

 

A Jelentkező a Honlapra – a felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépésével, elektronikus úton, minimum a Szervező által meghatározott licitlépcső összegével maga emeli a megajánlott összeget a többi Jelentkező ajánlatainak ismeretében.

 

A licit megkezdésének várható időpontja, a pályázati eljárás egyéb feltételei a Honlapon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül a Szervező a licit megkezdése időpontjában a licit megindulásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Jelentkezők részére.

 

A licit időtartamát és a licitlépcsőt a Szervező a Honlapon feltünteti.

 

A licit ideje alatt az adott liciten résztvevő Jelentkezők a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.

 

Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam lejáratához képest automatikusan újra és újra 5 perccel meghosszabbodik.

 

Amennyiben a pályázó elektronikus formában nem tud részt venni a liciteljáráson, úgy

 • írásban, papíralapon (PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatványon) lehet a megajánlott bérleti díjra ajánlatot, mely ajánlatot a Szervező elektronikusan rögzíti,
 • a licit megkezdésétől kezdődően a rendszer a Szervező által meghatározott licitlépcső alkalmazásával, automatikusan elvégzi az emelést a pályázó által írásban tett legmagasabb összeg eléréséig,
 • az írásban megadott ajánlat annak beküldését követően nem módosítható,
 • PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, valamint PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy az alábbi helyről letölthető: szekesfehervar.hu/LAKÁS- ÉS HELYISÉGLICIT,
 • A PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, valamint a PÁLYÁZATI AJÁNLAT adatlapot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. szám alatti épületében lehet leadni. Érdeklődni: Kassai Ágnes ügyintézőnél a 22/511-302-es telefonszámon lehet.

 

 

 1. A pályázat eredményének megállapítása, szerződéskötés:

 

A liciteljárásról készült jegyzőkönyv ismeretében a Bérbeadó megállapítja a liciteljárás eredményét, vagy eredménytelennek nyilvánítja azt.

 

Pályázatok elbírálásának határideje: 2021. május 17.

 

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

 

A liciten érvényes ajánlatot tevők az ajánlatukhoz a licit lezárultát követő 30 napig kötve vannak.

 

A licit nyertese a döntést követően 15 napon belül köteles szerződést kötni.

 

Székesfehérvár, 2021. április 15.

 

 

 

                                                                           Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

                                                                                                         Közgyűlése