Belépés / Regisztráció
E-mail cím:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció Belépés
ADATTÖRLÉS

Adatai törlését az info@proalbaregia.hu címre küldött üzenetben kérheti. A kérelmeket beérkezési sorrendben az adatkezelési szabályzatunknak megfelelően teljesítjük, melyről visszaigazolást küldünk az ön részére.

Adattörlés

Elérhetőségeink

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4.

Telefon: 22/511-302, 22/511-323

Email: jog@proalbaregia.hu

web: lakaslicit.szekesfehervar.hu

Ingatlan figyelő
Iratkozzon fel ingatlan figyelő szolgáltatásunkra! Emailben automatikusan értesítjük a meghirdetésre kerülő kiadó ingatlanokról.

Jelentkezem a figyelőre
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek (garázsok, üzletek, irodák, raktárak)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

 1. Általános rendelkezések:

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban: Bérbeadó) bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

 

Sorszám

Helyiség címe

Székesfehérvár

Alapter.

 (m2)

Azonosító szám

Helyrajzi szám

Helyiség állapota

Induló bérleti díj nettó Ft/hó+ÁFA

IRODA/ÜZLET

1.

Bátky Zsigmond u. 7.

54

20242

5531/3/A/162-163

közepes

91.800,-

2.

Erzsébet u. 4.

34

20459

8500

közepes

61.200,-

3.

Deák Ferenc u. 1.

70

20277

783/A/8

közepes

196.000,-

4.

Tolnai u. 10. 2. j.

44

20408

5862/24/A/145

közepes

79.200,-

5.

Tolnai u. 10. 3. j.

35

20409

5862/24/A/146

közepes

63.000,-

GARÁZS

4.

Havranek u. 12.

12

20014

4086/C/3

közepes

9.600,-

5.

Vörösmarty tér 6.

17

20206

 

közepes

13.600,-

6.

Széchenyi u. 2.

16

20180

530/3

közepes

12.000,-

 

A bérleti jogviszony időtartama a szerződés megkötésétől számított 2 év határozott időtartam, amely a Bérlő kérésére – amennyiben a Bérlő a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városüzemeltetési Szakbizottságának döntése alapján legfeljebb két alkalommal, pályázati kiírás nélkül, alkalmanként további 1-1 évre meghosszabbítható.

 

A bérleti szerződésben rögzítésre kerül, miszerint a Bérbeadó jogosult felmondási jogával élni, amennyiben a Bérlőnek bérleti díj tartozása áll fenn, vagy 60 napot meghaladó lejárt közüzemi díj tartozása áll fenn. A Bérlő megtekintett állapotban veszi bérbe a helyiséget.

 

A bérleti jogviszony kezdete: a szerződéskötés napja. Bérlő a bérleti díjat a birtokbaadás napjától köteles megfizetni.

 

A helyiség birtokba adása: legkésőbb a bérleti jogviszony kezdő napjától számított 8 napon belül.

 

A bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció mértékének megfelelő arányban emelésre kerül.

 

Bérlőt terheli a helyiség használatával kapcsolatos valamennyi közüzemi költség. A Bérlőt a bérleti díjon felül közösköltség-fizetési kötelezettség nem terheli. A mindenkori társasházi közös költséget a Bérbeadó fizeti meg a társasház felé.

 

Amennyiben a helyiség átalakítása szükséges a tevékenység végzéséhez, az a Bérlő feladata és költsége.

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása a Bérlő feladata és költsége.

 

A pályázati eljárás ún. liciteljárás keretén belül kerül lebonyolításra.

 

Pályázatra történő - regisztrációt és hitelesítést követő - jelentkezés határideje: 2022. augusztus 19. napján 12.00 óra

 

Licit időtartama: 48 óra, 2022. augusztus 19. napján 20.00 órától 2022. augusztus 21. napján 20.00 óráig.

 

Pályázati ajánlat benyújtására jogosultak köre: természetes személy, egyéni vállalkozó, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott átlátható szervezetnek minősülő jogi személy.

 

Pályázati biztosíték: nincs

 

Nem jogosult ajánlat benyújtására:

 • akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn,
 • akitől végrehajtás útján került visszavételre a Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség,
 • az a gazdasági társaság, amely ellen felszámolás, csődeljárás van folyamatban,
 • aki a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség bérbeadására lefolytatott pályázati eljárás során nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.

 

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 1 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs lejárt adótartozása.

 

Jogi személy képviselője a bérleti szerződés megkötésekor köteles bemutatni a közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett eredeti aláírási mintáját. Ennek hiányában a szerződés nem kerülhet megkötésre.

 

A liciteljárás teljes körű lebonyolítását a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4., a továbbiakban: Szervező) Bérbeadó nevében és megbízásából végzi.

 

A Bérbeadó, a Szervező indokolás nélkül jogosult bármikor a pályázati kiírás visszavonására, a liciteljárás megszakítására, a Bérbeadó indokolás nélkül jogosult az eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

 

A pályázati kiírás visszavonása, a liciteljárás megszakítása, az eljárás eredménytelenné nyilvánítása, a rendszer használatával kapcsolatos technikai problémák miatt a pályázók semmilyen igényt nem érvényesíthetnek sem a Szervezővel, sem a Bérbeadóval szemben.

 

 

 

A pályázati kiírásban szereplő helyiség megtekintésére a Szervezővel (8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel utca 4., Dr. Takács Dénes, telefon: 22/511-323 e-mail: takacs.denes@proalbaregia.hu) Dávid Tímea telefon: 70/6494741 e-mail: david.timea@proalbaregia.hu) történt előzetes időpont egyeztetést követően van lehetőség.

 

 

 

 1. Pályázati eljárás lebonyolítása:

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek (a továbbiakban: helyiség) piaci alapon történő bérbeadását az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet, jelen pályázati felhívás és a LICITSZABÁLYZATBAN meghatározott eljárási rend szerint folytatja le.

 

A LICITSZABÁLYZAT a lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapról tölthető le.

 

A liciteljárás lebonyolítására elektronikus úton, a kifejezetten e célból létesített és a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) kerül sor. A Honlap használata regisztrációhoz, hitelesítéshez kötött.

 

 

Regisztráció:

A pályázó a Honlap használatát megelőzően a Honlap „REGISZTRÁCIÓ” menüpontja alatt található elektronikus űrlap kitöltésével regisztráltathatja magát (a továbbiakban: Regisztrált felhasználó).

 

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a regisztrációt a Szervezőnél személyesen papíralapon megteheti.

 

 

Hitelesítés:

Szervező által hitelesített felhasználónak minősül azon Regisztrált felhasználó, aki személyazonossága igazolása elvégzése érdekében legkésőbb adott bérleményre meghirdetett licit megkezdését megelőző második munkanap 14 óráig a Szervezőnél személyesen megjelenik, és személyes adatait hitelt érdemlően igazolja, a PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT benyújtja (a továbbiakban: Hitelesített felhasználó). A Szervező által nem hitelesített, Regisztrált felhasználók a liciten nem vehetnek részt.

 

Abban az esetben, ha nem a szervezet törvényes képviselője nyújtja be a pályázati regisztrációs adatlapot és a szükséges mellékleteket, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges.

 

Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a hitelesítés a Szervezőnél történő regisztrációval egyidejűleg történik meg.

 

 

 

 

Jelentkezés:

A regisztrációt, hitelesítést követően következő lépésként – a Honlapon a „jelentkezem” gomb megnyomásával - jelentkezni szükséges a liciten való részvételre. Amennyiben a pályázó nem elektronikus formában vesz részt a pályázaton, úgy a jelentkezéséről a Szervező gondoskodik.

 

 

A licitálás menete:

Szervező a pályázati felhívás tartalmi elemeinek közzétételével az eljárást megnyitja.

Liciten kizárólag azok a Jelentkezők vehetnek részt, akik a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi egyéb feltételnek is megfelelnek.

 

A Jelentkező a Honlapra – a felhasználónevének és jelszavának megadásával – történő belépésével, elektronikus úton, minimum a Szervező által meghatározott licitlépcső összegével maga emeli a megajánlott összeget a többi Jelentkező ajánlatainak ismeretében.

 

A licit megkezdésének várható időpontja, a pályázati eljárás egyéb feltételei a Honlapon a hirdetményi időszakban közzétételre kerülnek, ezen felül a Szervező a licit megkezdése időpontjában a licit megindulásának tényéről elektronikus úton értesítést küld a Jelentkezők részére.

 

A licit időtartamát és a licitlépcsőt a Szervező a Honlapon feltünteti.

 

A licit ideje alatt az adott liciten résztvevő Jelentkezők a megajánlott bérleti díj valamennyi változásáról elektronikus formában levélüzenetet kapnak.

 

Amennyiben a licitre rendelkezésre álló időtartam utolsó 5 percében új ajánlat érkezik, az időtartam lejáratához képest automatikusan újra és újra 5 perccel meghosszabbodik.

 

Amennyiben a pályázó elektronikus formában nem tud részt venni a liciteljáráson, úgy

 • írásban, papíralapon (PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatványon) tehet a megajánlott bérleti díjra ajánlatot, mely ajánlatot a Szervező elektronikusan rögzíti,
 • a licit megkezdésétől kezdődően a rendszer a Szervező által meghatározott licitlépcső alkalmazásával, automatikusan elvégzi az emelést a pályázó által írásban tett legmagasabb összeg eléréséig,
 • az írásban megadott ajánlat annak beküldését követően nem módosítható,
 • PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAP, valamint PÁLYÁZATI AJÁNLAT nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy az alábbi helyről letölthető: szekesfehervar.hu/ LAKÁS- ÉS HELYISÉGLICIT,
 • A PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓS ADATLAPOT, valamint a PÁLYÁZATI AJÁNLAT adatlapot a Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. 8000 Székesfehérvár, Irányi Dániel u. 4. szám alatti épületében lehet leadni. Érdeklődni: Varga Zita Barbara ügyintézőnél a 70/524-0580-as telefonszámon lehet.

 

 

III. A pályázat eredményének megállapítása, szerződéskötés:

 

A liciteljárásról készült jegyzőkönyv alapján legkésőbb 2022.  augusztus 31. napjáig a Bérbeadó megállapítja a liciteljárás eredményét, vagy eredménytelennek nyilvánítja azt.

 

A pályázat kiírása nem jelent konkrét szerződéskötési ajánlatot.

 

A liciten érvényes ajánlatot tevők az ajánlatukhoz a licit lezárultát követő 60 napig kötve vannak.

 

Az eljárás nyertese a liciteljárás eredményét megállapító döntés meghozatalát követően 15 napon belül köteles szerződést kötni.

 

Székesfehérvár, 2022. augusztus 5.

 

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város                Önkormányzat Közgyűlése